CON
TA
CT

תנאי שירות

מערכת דיוור אלקטרונית

תנאים להתקשרות במערכת הדיוור האלקטרוני ומערכת שליחת הודעות סמס

לחצו על תנאי שירות ועיינו בכל הסעיפים:
תנאי שירות

 

 1. תקופת ההתקשרות והפסקת שירות
  • כל אחד מהצדדים רשאי להביא לסיומו של ההסכם בכל עת, בהודעה מראש של 10 ימים, שתימסר לצד השני בכתב. ההסכם יהיה בתוקף כל עוד לא התקבלה הודעה של אחד הצדדים על הפסקתו.
 2. הגבלת אחריות והגבלות במתן השירות
  • מובהר ללקוח כי איכות השירות תלויה בגורמים נוספים שאינם בשליטת אוראל מדיה, ובין היתר במפעיל הסלולרי, תקלות בחוות השרתים, תקלות בציוד הממוחשב ועוד.  אוראל מדיה ו/או מנהליה לא יהיו אחראים לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק שיגרמו ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או למנוי תהא עילתם אשר תהא. אחריותה של אוראל מדיה על פי הסכם זה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד, שיגרמו ללקוח בלבד, כתוצאה מהפרת הסכם זה על ידי אוראל מדיה ובכל מקרה סכום הפיצוי בגין הנזקים שבאחריות אוראל מדיה, יהיה מוגבל לסך הממוצע החודשי ששילם הלקוח לאוראל מדיה עבור השירותים שקיבל בהסכם.
  • מובהר ומוסכם בזאת כי כל ההודעות שנשלחות דרך המערכת מחוייבת בתשלום לרבות הודעות שלא התקבלו ביעד.
 3. התחייבויות הלקוח
  • הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לכל אובדן, פגיעה, נזק או הפסד שיגרם לאוראל מדיה ו/או למפעיל הסלולרי ו/או למנוי ו/או לצד ג' עקב מעשה ו/או מחדל בקשר עם השירות, ולרבות בקשר עם המידע המסופק בשירות ו/או עקב פעולה כלשהיא בניגוד לאיזו מהוראות הדין ו/או הוראות הסכם זה. למען הסר ספק מובהר כי הלקוח יהיה אחראי לנכונות המידע, מהימנותו ואמינותו. מובהר ללקוח שהמפעיל הסלולרי אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הלקוח ו/או המנוי ו/או צד ג' כלשהו הקשורים בשירותים נשוא הסכם זה.
  • הלקוח מתחייב לשפות את אוראל מדיה ו/או לפצותה, תוך 5 ימים מדרישתה, בגין כל הוצאה שתאלץ אוראל מדיה להוציא ו/או בגין כל נזק שיגרם לה ו/או הפסד לרבות נזק מיוחד, עקיף, תוצאתי או מסתבר הנובעים מעניינים הקשורים ללקוח ו/או לפעילותו לרבות עקב הפרת הוראות הסכם זה, לרבות עקב משלוח הודעות הסותרות את כללי התוכן ו/או עקב הפרת הוראות החוק ו/או בגין כל הוצאה שתידרש מאוראל מדיה על ידי המפעיל הסלולרי אשר עניינה קשור ללקוח ו/או בגין דרישה או תביעה של צד ג' הקשורה עם הלקוח, או עם פעילותו. השיפוי והפיצוי יכללו כל הוצאה לרבות הוצאות שכ"ט עו"ד, הוצאות משפט, קנסות ועוד. ההתחייבות לשיפוי ו/או לפיצוי תישאר בתוקף גם לאחר סיומו של ההסכם, גם אם ההוצאה נדרשה ו/או הנזק נוצר ו/או נתגלה אחרי סיום ההסכם, ובלבד שעניינו נוגע ללקוח ו/או לפעילות הלקוח בתקופת ההסכם.
 4. הוראות כלליות
  • הסכם זה, כפי שישתנה מזמן לזמן, הוא לבדו קובע את התנאים וההוראות החלים על אספקת השירות ללקוח, ואין בלתו; הוא מבטל כל הסכמה, מצג או התחייבות שניתנו, אם ניתנו, לפי כריתתו. כל שינוי או תוספת להסכם זה יעשו בכתב. כל דחיה, ארכה,  הקלה ו/או שיהוי בשימוש בזכויות המוקנות לאוראל מדיה על פי ההסכם ו/או הדין, לא יחשבו כויתור מצידה על זכויותיה, אלא אם ניתנה על כך הודעה מפורשת ובכתב.
  • רישומים של אוראל מדיה ו/או של המפעיל הסלולרי בכתב, במכונה, במחשב או בכל מכשיר אחר, (לרבות תיעוד שיחות טלפון בין אוראל מדיה ללקוח) ישמשו ראיה לכאורה לכל האמור בהם.
  • השירות שניתן ללקוח לפי הסכם זה הוא אישי. ואינו ניתן להעברה לאחר, כולו או מקצתו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בין במישרין ובין בעקיפין.
  • הלקוח מאשר כי אוראל מדיה רשאית לפנות אליו כדי להציע מבצעים, הסברים על עדכוני תוכנה, חומר שיווקי ו/או פרסומי במיילים ו/או באמצעי אחר
  • הלקוח מאשר כי אוראל מדיה רשאית בכל מקרה של פניה אליה בעיניינו של הלקוח למסור לפונה את פרטי ההתקשרות איתכם.
  • אורכי הודעות – טקסט באורך של 70 תווים נשלח ומחויב כהודעה אחת. (באנגלית 160 תווים). עבור טקסט ארוך יותר מ 70 תווים החיוב מתבצע כל 67 תווים (כולל ההודעה הראשונה) לשם הדוגמה, הודעה בת 134 תווים בעברית – תיספר ותחוייב כשתי הודעות. הודעה בת 135 תווים בעברית – תיספר ותחוייב כשלוש הודעות. באנגלית יחידת החיוב היא 153 תווים.  כך למשל הודעת בת 306 תווים באנגלית תיספר ותחוייב כשתי הודעות. הודעה בת 307 תויים באנגלית – תיספר ותחוייב כשלוש הודעות.
  • כמות ההודעות כפי שמופיעים בחשבונית ו/או בדוחות המערכת ישמשו ראיה חלוטה
   לנכונות האמור בהם. במידה וללקוח יש השגה לגבי האמור בדוחות ו/או בחשבונית, עליו לפנות בכתב לאוראל מדיה תוך 60 יום. אי הגשת השגה תהווה הסכמה לנכונות המידע.
  • סמכות השיפוט הבלעדית לדיון בהוראות הסכם זה ו/או ביצוע חיוביהם של הצדדים על פי נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור חיפה בלבד.

 

נספח א – כללי התוכן

 

 1. הלקוח מתחייב שלא להעביר במסגרת השירות הודעות למנוי הסותרות את כללי התוכן המפורטים להלן, ולא לאפשר למי מטעמו לפרסם ו/או להציע ואו להפיץ את השירותים או התכנים המפורטים להלן באמצעות המערכת:
  • כל חומר הפוגע או מפר ו/או עלול להפר זכויות קניניות של אחרים – לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר ו/או סודות מסחריים. כל חומר העלול להוות עוולה מסחרית ו/או לפגוע בזכות לשם טוב, ו/או בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים.
  • כל חומר המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית. כל חומר בעל אופי פורנוגרפי, ארוטי, מיני, טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני או פוגע ברגשות הציבור.
  • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקיםMalicious) Applications ) וכיו"ב.
  • כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין.
  • כל חומר הפוגע ו/או עלול לפגוע במוניטין ו/או בשם הטוב של אוראל מדיה ו/או כל חומר הקשור לשירותי המפעילים הסלולרים.
  • כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981.
  • כל תוכן שיש בו שידור של "דואר זבל", "SPAM” או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת המנוי.
  • כל קישור (LINK) או הפניה לחומר שפרסומו נאסר לפי כללי התוכן שלעיל.
 2. הלקוח מתחייב להזין בכל הודעה שישלח למנוי, בשדה "השולח" אך ורק זיהוי אמיתי שלו.
 3. מהותם, סגנונם ותוכנם של כל ההודעות שתישלחנה באמצעות השימוש במערכת ההודעות יהיו באחריותו הבלעדית של הלקוח.
 4. הלקוח יודע ומסכים כי אוראל מדיה ו/או המפעיל הסלולרי רשאים לעיין ולפקח בכל עת, על סוגי, נושאי ותכני הודעות  אותן יעביר הלקוח ו/או יבקש להעביר, וכן לאסור ו/או לפסול למשלוח סוגי ו/או נושאי הודעות מסוימים ו/או תכני הודעות ספציפיות, באופן מוחלט ו/או בהתניית תנאים למשלוח הודעות כאמור, לכלל המנויים ו/או לחלקם, והכל בכפוף לשיקול דעתם הבלעדי של אוראל מדיה ו/או של המפעיל הסלולרי. למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראה זו כדי להטיל על אוראל מדיה ו/או על המפעיל הסלולרי כל אחריות או חבות, מכל מין וסוג, ביחס לתוכן ההודעות ו/או שליחתן, כי הן משמשות כרשת תקשורת להעברת ההודעות למנוי וכי האחריות הבלעדית בהקשר זה מוטלת על הלקוח.
 • תנאי ההתקשרות במערכת הדיוור ונספח התקשרות כללי תוכן הדיוור חלים כל עוד נרשמתם למערכת הדיוור.

   ק
 ש
ר

מעונינים לקבל עוד מידע – צרו קשר

אימייל

טלפון

0524-318322

כתובת

ת.ד. 1355 עיר הכרמל מיקוד 3009000 ישראל